شماره قطعی برق صمصامی چهارمحال و بختیاری تلفن خاموشی برق



شماره تماس اتفاقات و قطعی اداره برق شهر صمصامی شماره حوادث و اعلام خاموشی شهر صمصامی : شماره تلفن 121...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب