شماره قطعی برق خضری خراسان جنوبی تلفن خاموشی برقشماره تماس اتفاقات و قطعی اداره برق شهر خضری شماره حوادث و اعلام خاموشی شهر خضری : شماره تلفن 121...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب