صدور قرار رد دعوای الزام به برگزاری آزمون وکالت ١۴٠١صدور قرار رد دعوای الزام به برگزاری آزمون وکالت ١۴٠١

در بخشی از دادنامه صادره آمده است: «قانونگذار در ماده ۵ قانون تسهیل… مقرر داشته که در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری از برگزاری آزمون قوه قضائیه راساً به برگزاری آن اقدام می‌نماید، لذا با توجه به ضمانت اجرای قانونی بر دعوی مطروحه اثر قانونی مترتب نیست…»

متن کامل دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح زیر است:

خواهان: آقای…

خواندگان:

۱. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران -آفریقای شمالی-کوچه گلفام -پلاک۵۴

۲. سازمان سنجش به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – کریمخان زند – بین خیابان استاد نجات‌الهی و سپهبد قرنی پ۲۰۴

۳. کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقای شاهین پزشک زاد… و آقای علیرضا نیکوکار…

خواسته: سایر دعاوی غیرمالی

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید

رای دادگاه

در خصوص دعوی محمود رضا حاجی نصراله فرزند عبدالحسین بطرفیت ۱-مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاورانخانواده قوه قضائیه ۲-کانون وکلای دادگستری مرکز ۳-سازمان سنجش خواسته الزام به برگزاری ازمون وکالت سال۱۴۰۱ به استناد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ،نظربه اینکه قانون گذار در ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با اصلاح تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ مقرر داشته که در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری از برگزاری ازمون قوه قضائیه راسا به برگزاری آن اقدام می نماید لذا با توجه به ضمانت اجرای قانونی بر دعوی مطروحه اثر قانونی مترتب نیست و به استناد ماده ۲ ماده ۸۹ ناظر به بند ۷ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

صدور قرار رد دعوای الزام به برگزاری آزمون وکالت ١۴٠١

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب