نغماتی از تار استاد فرهنگ شریف در چهارگاه را می بینید.