مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردنمدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 

در اینبخش مجموعه اي از مدل کیف زنانه لاکچری جدید را مرور می‌کنیم. کیف یکی از اکسسوری هاي مهم برای بانوان محسوب می‌شود، عده اي از خانم هاي بدلیل علاقه فراوان خود نسبت بـه انواع کیف ها، یک کلکسیون رنگارنگ دارند و برای هر موقعیتی از یک کیف متفاوت استفاده میکنند. برندهای بسیار زیادی وجود دارند و مدلهای بسیار فراوان، کـه در ادامه بهترینها و جدید ترین ها را میبینیم.

 

لاکچری ترین مدل های کیف زنانه و دخترانه

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

کیف مناسب برای مهمانی رسمی

ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ‌ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ. ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﯾﺎ داﯾﺮه ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اسـت. ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ درون ﮐﯿﻒ ﻣﯽ‌ﮔﺬارﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ رژ ﻟﺐ، ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری، ﮐﻠﯿﺪ، ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اسـت ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﯿﻒﻫﺎ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮند.

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﮐﯿﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﮓ ﮐﯿﻒ‌ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺮﻧﮓ لباس ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﯾن صورت استایل خسته کننده ‌اي خواهید داشت. بعنوان مثال اگر لباسی مشکی بـه تن دارید، کیفی بـه همان رنگ گزینه مناسبی نیست مگر این کـه تزئینات و شکل متفاوتی داشته باشد.

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

ست کردن کیف با لباس

اگر لباس طرح‌ دار یا گل‌ دار بـه تن دارید، تنها گزینه این اسـت کـه کیف خودرا تک رنگ و ساده انتخاب کنید. می ‌توانید از رنگ‌ هاي بکار رفته در لباس خود کمک بگیرید و کیف رابه همان رنگ انتخاب کنید. ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ‌ﺗﻮان ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﻃﺮح ‌دار ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی متنوع را ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ تک رنگ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

در مورد جنس کیف مجلسی هم باید بـه مواردی دقت داشته باشید: کیف‌ هایي با جنس ساتن، ابریشم، چرم، مخمل، پولک دوزی شده، گلدوزی شده و حتی پلاستیک وجوددارد. بخاطر داشته باشید کـه ساتن و ابریشم بـه اسانی کثیف می شوند و کیف‌هاي پولک دوزی شده و گل‌دوزی شده بخاطر شکننده بودن بـه مراقبت بیشتری نیاز دارند.

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

متداول ‌ترین شکل برای کیف‌ هاي زنانه مجلسی مستطیل اسـت. ولی اگر بـه دنبال تنوع هستید، بـه سراغ کیف‌هاي گرد و یا مثلث شکل هم بروید. اﮔﺮ ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎرﯾﮏ اﻧﺪام ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﯿﻒ‌ﻫﺎی ﮔﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ اسـت ودر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﻨﺎی ﺑﺪن‌ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارید، ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ‌ﺗﺮ اﺳﺖ.

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

مدل کیف زنانه لاکچری جدید 1402 + راهنمای انتخاب و ست کردن

کیف بنددار بخریم یا بدون بند؟

کیف‌ هاي دستی در هردو شکل بنددار و بدون بند وجوددارد. کیف‌هاي بدون بند کلاسیک اسـت و بـه این معنی کـه یک دست شـما آزاد نخواهد بودو اگر قصد دارید لوازم زیادی در دست داشته باشید کیف‌هاي بنددار مناسب‌تر خواهند بود. یک نوع دیگر از کیف هاي مجلسی هم وجود دارند کـه بندشان دور مچ دست قرار میگیرد.

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب