تغییر رشته‌ از حقوق به مشاورهشرایط تغییر رشته‌ از حقوق به مشاوره چیست؟ تمامی دانشجویانی که در رشته‌ حقوق در مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند، در صورتی که دارای برخی شرایط و ضوابط باشند، می توانند نسبت به تغییر رشته‌ در این مقطع اقدام کنند. اما دانشجویان باید در نظر داشته‌ باشند که تغییر رشته‌ دادن‌ از رشته‌ حقوق … نوشته تغییر رشته‌ از حقوق به مشاوره اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیلی مدارس، کنکور، ارشد، آز...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب