نام قطعه : Adagio g minor

اجرا توسط استپان هاوزر

سال: ۲۰۱۸