دیه ریزش و عدم ضبط ادرار و مدفوع چه قدر است؟دیه ریزش و عدم ضبط ادرار و مدفوع چه قدر است؟

میزان دیه ریزش و عدم ضبط ادرار و مدفوع، در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. با این توضیح که، دیه ریزش دائمی ادرار در سال ۱۴۰۱، دیه کامل انسان بوده و در صورتی که جنایت، سبب ریزش غیر دائمی ادرار شود، ارش به مجنی علیه، تعلق خواهد گرفت. همچنین، دیه عدم ضبط ادرار و مدفوع در مواردی که فرد، به طور دائم، دچار این مساله شود، دیه کامل انسان است که مبلغ آن، در سال 1401، 600 میلیون تومان، می باشد.

اعضای بدن انسان، دارای منافع می باشند. به عنوان مثال، منفعت گوش، شنوایی یا قدرت شنیدن است و منفعت زبان، قدرت تکلم می باشد. از آنجا که این منافع، دارای ارزش بوده، قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، صرفا، دیه جسم و جان و اعضای بدن را مشخص نکرده، بلکه دیه منافع را نیز مد نظر داشته و برای منافع اعضایی که به علت بروز هر گونه آسیب عمدی یا غیر عمدی، دچار نقص شده یا از بین بروند نیز دیه در نظر گرفته است.

یکی از منافع اعضای آلت تناسلی و دستگاه مقعدی انسان، قدرت ادرار و مدفوع کردن است که قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، موادی را به آن، اختصاص داده و دیه این منافع را در آسیب هایی که منجر به ریزش دائمی یا غیر دائمی ادرار و مدفوع و عدم ضبط آن ها می شوند، پیش بینی کرده که میزان آن، مبلغ بسیار سنگینی می باشد.

دیه ریزش دائمی ادرار

قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، برای آسیب های وارده به جسم و جان و اعضای بدن انسان ها، بر اثر صدمات عمدی یا غیر عمدی، مجازات دیه و قصاص را پیش بینی کرده است و در صورتی که شخصی، به طور عمد یا غیر عمد، منجر به گرفتن جان کسی گردد یا به اعضای بدن دیگری، آسیبی وارد آورد، حسب مورد، محکوم به قصاص یا پرداخت دیه خواهد شد.

از آنجا که برخی از اعضای بدن، دارای منافع نیز می باشند، نظیر گوش که منفعت آن، شنیدن یا بینی که منفعت آن، بویایی بوده، قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، علاوه بر تعیین دیه اعضای بدن، دیه منافع را نیز، پیش بینی کرده است. بدین ترتیب، آسیبی که منجر به از دست رفتن منافع اعضای بدن شود، دیه خواهد داشت و مرتکب یا مسئول پرداخت دیه؛ باید، اقدام به پرداخت آن، به مجنی علیه یا اولیای دم او نماید.

دستگاه تناسلی و مقعدی انسان نیز، دارای منافع مخصوص به خود بوده که از جمله این منافع، قدرت ادرار و مدفوع کردن، از طریق آن ها می باشد. همانطور که اشاره کردیم، قانون گذار، برای منافع اعضا، دیه پیش بینی کرده و بنابراین، هر گونه آسیب به منافعی نظیر قدرت ادرار و مدفوع کردن نیز، دیه خواهد داشت که تحت عنوان ارش و دیه عدم ضبط دائم ادرار و مدفوع، همچنین دیه ریزش دائمی و غیر دائمی ادرار، در قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده است.

لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص دیه ریزش دائمی ادرار، صحبت کنیم و در بخش های بعدی، دیه ریزش غیر دائمی ادرار و همچنین، ارش و دیه ریزش و عدم ضبط ادرار و مدفوع، به طور دائم را بگوییم. برای بررسی میزان دیه ریزش دائمی ادرار ۱۴۰۱، باید به ماده 704 قانون مجازات اسلامی جدید، مصوب سال هزار و سیصد و نود و دو مراجعه کرد.

ماده 704 قانون مجازات اسلامی، در خصوص دیه ریزش دائمی و بی اختیاری دائمی ادرار که بر اثر جنایت های عمدی یا غیر عمدی، رخ داده، مقرر می دارد: " جنایتی که به طور دائم، موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد ..."

بر اساس این ماده، دیه ریزش دائمی ادرار یا بی اختیاری دائمی در ادرار کردن که در ماده مزبور، با واژه "سلس" ذکر شده، دیه کامل انسان بوده که مبلغ دیه کامل انسان، بر اساس نرخ دیه سال 1401، مبلغی معادل 600 میلیون تومان است.

ذکر این نکته، ضروری است که مجازات دیه، در مواردی اعمال می شود که امکان اعمال مجازات قصاص، وجود ندارد یا جنایت، غیر عمدی بوده یا اولیای دم و یا مجنی علیه، یعنی کسی که جنایت بر او وارد شده، به دیه، به جای قصاص، رضایت می دهند و به عبارتی، مصالحه می نمایند.

دیه ریزش غیر دائمی ادرار

همانطور که در قسمت قبل گفتیم، منافع اعضای بدن انسان نیز، دارای دیه هستند و چنانچه بر اثر جنایت عمدی یا غیر عمدی، به منافع اعضا، آسیبی وارد آید، به نحوی که آن منفعت، دچار نقصان شده یا به طور کامل، از بین برود، مرتکب، موظف به پرداخت دیه یا ارش منافع، خواهد بود.

با توجه به اینکه جنایت عمدی یا غیر عمدی، ممکن است، سبب نقصان در منفعت ادرار کردن از طریق دستگاه تناسلی شود و ایجاد نقص بی اختیاری (سلس) و ریزش غیر دائمی، در ادرار کردن فرد کند، در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره دیه ریزش غیر دائمی ادرار و ارش ۱۴۰۱​ آن، صحبت کنیم.

دیه ریزش غیر دائمی ادرار و ارش​ آن، در ماده 704 قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده است. این ماده، در خصوص دیه ریزش غیر دائمی ادرار، مقرر می دارد: " .... جنایتی که موجب ریزش غیر دائمی ادرار گردد، موجب ارش است."

بر اساس این ماده، چنانچه فرد، به موجب جنایت عمدی یا غیر عمدی، دچار ریزش غیر دائمی ادرار شود، به او، ارش تعلق خواهد گرفت. ارش که مبلغ آن در سال جاری، بر اساس نرخ دیه سال 1401، تعیین می شود، یک دیه غیر مقدر است که قانون گذار، آن را در قانون مجازات اسلامی، پیش بینی کرده و مبلغ و میزان آن را قاضی، با در نظر گرفتن نظریه پزشکی قانونی تعیین خواهد کرد.

دیه عدم ضبط دائم ادرار و مدفوع

از جمله آسیب و نقصانی که ممکن است، بر اثر صدمه به اعضای بدن انسان، در منافع آن اعضا، ایجاد شود، ایجاد نقص و از بین بردن منفعت ضبط ادرار و مدفوع فرد می باشد که به طور معمول، بر اثر جنایت بر ستون فقرات یا دستگاه تناسلی و مقعدی افراد، حادث می شود.

همانگونه که قانون گذار، دیه شکستن ستون فقرات را پیش بینی کرده، دیه عدم ضبط دائم ادرار و مدفوع را نیز پیش بینی نموده است.

ماده 705 قانون مجازات اسلامی، ماده ای می باشد که در خصوص دیه عدم ضبط دائم ادرار و مدفوع، تعیین تکلیف، کرده است. این ماده، در خصوص دیه آسیبی که منجر به عدم ضبط دائم ادرار و مدفوع شود، مقرر می دارد: "جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد."

بر اساس این ماده، دیه عدم ضبط دائم مدفوع یا ادار فرد که ممکن است، بر اثر یک جنایت عمدی یا غیر عمدی، حادث شود، دیه کامل انسان بوده که مبلغ دیه کامل انسان، بر اساس نرخ دیه سال 1401، 600 میلیون تومان است و باید، توسط مرتکب جنایت عمدی یا غیر عمدی یا مسئول پرداخت دیه که در مواردی، عاقله است، به زیان دیده از جرم یا اولیای دم او، پرداخت گردد.

قدرت مقاربت، یکی از مهم ترین منافع دستگاه تناسلی بوده که ممکن است، بر اثر وقوع یک حادثه عمدی یا غیر عمدی، از بین رفته و بقای نسل افراد را دچار مشکل نماید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب