تغییر رشته‌ از اقتصاد به حقوقشرایط تغییر رشته‌ از اقتصاد به حقوق چیست؟ تمامی دانشجویانی که در رشته‌ اقتصاد در مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند، در صورتی که دارای برخی شرایط و ضوابط باشند، می توانند نسبت به تغییر رشته‌ در این مقطع اقدام کنند. اما دانشجویان باید در نظر داشته‌ باشند که تغییر رشته‌ دادن‌ از رشته‌ اقتصاد … نوشته تغییر رشته‌ از اقتصاد به حقوق اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیلی مدارس، کنکور، ارشد...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب