تاکید معاون سازمان ثبت بر لزوم قبولی جانشین سردفتر بازنشسته در آزمون سردفتریتاکید معاون سازمان ثبت بر لزوم قبولی جانشین سردفتر بازنشسته در آزمون سردفتری

در این نامه که روز ۱۹ بهمن‌ماه سال جاری ارسال شده، ضمن اشاره به به قسمت اخیر ماده (۳) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده است: «هرگونه انتقال امتیاز موضوع ماده مذکور از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) قانون دفاتر منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون کتبی سردفتری اسناد رسمی می‌باشد. لذا مفاد بخشنامه شماره ۱۳۹۰/۱۵۷۷۸۹ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ کان لم یکن تلقی می گردد.»

گفتنی‌ست بر اساس ماده ۶۹ این قانون، سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ‌ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند.

بااینحال بر اساس ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۱، استفاده از این امتیاز منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون سردفتری است.

تاکید معاون سازمان ثبت بر لزوم قبولی جانشین سردفتر بازنشسته در آزمون سردفتری

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب