شماره تماس بانک ملی شعبه تجریش تهران و آدرس شعبشماره تلفن و آدرس شعبه تجریش تهران آدرس: میدان تجریش .جنب بیمارستان شهدا میباشد و شماره تماس این شعبه ۲۲۷۲۸۲۵۲...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب