شرایط تغییر رشته‌ از اقتصاد به مدیریتشرایط تغییر رشته‌ از اقتصاد به مدیریت چیست؟ تمامی دانشجویانی که در رشته‌ اقتصاد در مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند، در صورتی که دارای برخی شرایط و ضوابط باشند، می توانند نسبت به تغییر رشته‌ در این مقطع اقدام کنند. اما دانشجویان باید در نظر داشته‌ باشند که تغییر رشته‌ دادن‌ از رشته‌ اقتصاد … نوشته شرایط تغییر رشته‌ از اقتصاد به مدیریت اولین بار در مشاوره تحصیلی دانتل | مشاوره تحصیلی مدارس، ک...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب