مجازات عدم تمکین جنسی در ازدواج موقت چیست؟مجازات عدم تمکین جنسی در ازدواج موقت چیست؟

مجازات عدم تمکین جنسی

به‌موجب عقد نکاح، زن مکلف به تمکین در برابر شوهر می‌شود و در مقابل این تکلیف، از حق نفقه برخوردار خواهد شد. در حالت کلی زن موظف به تمکین عام و خاص از همسر خود است. تمکین عام عبارت است از پذیرش برتری شوهر در امور کلی مربوط به زندگی مشترک و تمکین خاص ناظر بر روابط جنسی و زناشویی متعارف بین زوجین است؛ لذا درصورتی‌که زن از تمکین در برابر شوهر خودداری کند، مرتکب عدم تمکین یا نشوز شده است.

عدم تمکین در عقد موقت

عقد ازدواج چه از نوع ازدواج دائم و چه از نوع عقد موقت، سبب می‌شود که زن و مرد موظف به حسن معاشرت در مقابل یکدیگر بوده و زن نیز موظف است در مقابل شوهر خود تمکین نماید.

البته در این خصوص نکته مهمی وجود دارد و آن این است که در عقد موقت، زن می‌تواند ضمن عقد نکاح شرط کند که از شوهر خود تمکین نمی‌کند که دراین‌صورت، دیگر زن موظف به تمکین در عقد موقت نخواهد بود.

مجازات عدم تمکین جنسی در ازدواج موقت

اگر زن به‌جز در مواقعی که عذر شرعی دارد و برقراری رابطه جنسی برایش ممکن نیست از این مسئله اجتناب کند، مرد می‌تواند علیه همسرش دادخواست عدم تمکین ارائه دهد.

به این مسئله مانند ازدواج دائم رسیدگی خواهد شد. منتها در ازدواج دائم مرد در صورت عدم تمکین زن هم حق تسلیم دادخواست دارد و هم می‌تواند نفقه زن را قطع کند اما در نکاح موقت درصورتی‌که پرداخت نفقه شرط نشده باشد، دیگر عدم پرداخت آن معنی ندارد و نمی‌تواند به عنوان اهرم فشاری به نفع مردان مورد استفاده قرار بگیرد.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب